Visie, ontwerp & procesbegeleiding

Alles begint met een idee, een visie en moet daarna handen en voeten krijgen; een plan. De Energiewerkplaats Fryslân wil initiatieven daar graag bij helpen. Dit doen wij met behulp van een aantal methodes.

Energiemix Methode
De Energiewerkplaats biedt de “Energiemix Methode” aan voor dorpen, wijken en gemeenten die aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan om energieneutraal te worden. De Energiemix Methode” is een serious game. Het spelen helpt om in korte tijd te ontdekken wat het energieverbruik is van jouw omgeving en hoe je energieneutraal kunt worden, bijvoorbeeld met een zonnepark, windenergie of aquathermie. Daarbij onderzoek je diverse opties en kom je tot een passende oplossing voor je eigen omgeving. Aan de hand van de gegevens die aangeleverd worden en de opties die bedacht zijn wordt er ook een visualisatie gemaakt. Een aantal enthousiaste dorpen gingen u al voor en de resultaten leiden tot concrete actie! Meer weten? Lees verder op deze pagina 

Lokale Democratie
Samen met initiatieven, gemeenten, provincie en rijk hebben we in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar vormen voor democratische processen. Hier komt bijvoorbeeld uit dat meer aandacht voor de verdeling tussen lusten, lasten en zeggenschap van belang is. Daarnaast hebben we samen met Doarpswurk en Provincie Fryslân een verkenning laten doen naar democratische vernieuwing bij energie-initiatieven van onderop. Het rapport ‘Romte foar Sizzenskip’ biedt inzicht in de nieuwste ontwikkelingen in Friesland. De partijen die zijn bevraagd in het onderzoek geven aan dat processen transparant, eerlijk, deliberatiever en inclusiever mogen zijn.

We zullen naar aanleiding van de inzichten nog meer dan voorheen aandacht besteden aan dit onderwerp. Zowel aan de hand van informatie over democratische principes als door het aanbieden van instrumenten om ermee aan de slag te gaan.

MienskipsEnergie
MienskipsEnergie is een werkwijze waar collectieve, lokale producenten van energie (stroom) zich aan verbinden. Afnemers van stroom die is opgewekt als MienskipsEnergie zijn zeker dat hun stroomlevering voldoet aan de strenge kenmerken die zijn vastgelegd.

In het kort zijn die kenmerken:

  1. Duurzaam opgewekt – dat wil zeggen stroom uit zon of wind
  2. Lokale productie – aantoonbaar uit de buurt of regio
  3. Zelf beslissen – omwonende beslissen over soort opwek en over plek
  4. Zelf leveren – als eersten krijgen de omwonenden de gelegenheid dezestroom af te nemen
  5. Samen profijt – omwonenden delen mee in de opbrengsten

Lees hier verder.

Ljipstergea
Van idee tot project; hoe pak je dat aan? Kennisplatform Ljipstergea kan jou daar bij helpen! Samen met Oane Terpstra van Ljipstergea ga je kijken hoe je plannen kunt opschrijven en wat er allemaal mogelijk is in jouw dorp op het gebied van energieproductie en energiebesparing. Ook vertelt Oane hoe hij een energiecoöperatie heeft opgericht. Daarnaast zijn er voorbeelddocumenten die je kan gebruiken van energiecoöperaties die lid zijn van Ús Koöperaasje.